obowiązek informacyjny

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych
 
Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe gromadzone w związku z Pana / Pani udziałem w organizowanym przez nas procesie rekrutacyjnym.
 
Administrator danych osobowych
 
Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest SandsPartners sp. z o.o.siedziba we Wrocławiu ul. Świeradowska 51/57, KRS: 0000781857.
 
Zakres przetwarzanych danych
 
Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe gromadzone w związku z Pana / Pani udziałem w organizowanym przez nas procesie rekrutacyjnym.Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • wszelkie pozostałe informacje zawarte w przekazywanych CV i listach motywacyjnych.
Cele i podstawy przetwarzania
 
Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (art.6 ust. 1 lit. b RODO–w odniesieniu do danych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy; art.6 ust. 1 lit. a RODO –na podstawie zgody, w zakresie wykraczającym poza wskazany w przepisach prawa pracy),
 • zachowanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pan / Pani taką zgodę (art.6 ust. 1 lit. aRODO).
Odbiorcy danych
 
W przetwarzaniu Pana / Pani danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:
 1. MicrosoftCorporation–w zakresie korzystania z oprogramowania biurowego Microsoft365.
 2. Podwykonawcy –w zakresie świadczenia usług, które wiążą się z dostępem do danych osobowych
Wszystkie powyższe podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym organom lub instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw.
 
W sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie przez nas z profesjonalnej pomocy prawnej, Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.
 
Okres przechowywania danych
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazi Pan / Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
Uprawnienia związane z przetwarzaniem
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Pana/ Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan/ Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody; może nam Pan /Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail GDPR@sandspartners.com. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.
 
Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
 
Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym.
X

Jesteś zainteresowany rozwiązaniem?

Podaj swoje dane a skontaktujemy się z Tobą

Twoje dane nie będą wykorzystane w celach marketingowych lub przekazane dalej.

  X

  Download Case Study